วันที่ หมวดหมู่ รายการ
26 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านแม่สะนาม หมู่ที่ 9 เส้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกอง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ 3 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะ โดยวิธีคัดเลือก
22 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านแม่สะนาม หมู่ที่ 9 เส้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำป้ายและสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์งานกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องบริโภคเพื่อจัดทำถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ได้รับคำสั่ง (กักตัว) จากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพิ่มเติม จำนวน ๗๒ ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบ่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ได้รับคำสั่ง (กักตัว) จากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพิ่มเติม จำนวน ๓๗ ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนรถ ผห-๕๘๘ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะ โดยวิธีคัดเลือก
8 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เครื่องบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ
2 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าห้องศูนย์ ICT ของเทศบาลตำบลบ่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านเตียนอาง หมู่ที่ ๑๐ (ป๊อกห้วยบง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๑๐ แห่ง
27 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการขนขยะเพื่อนำไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างลานอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะ โดยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest