วิสัยทัศน์ (Vision)

        “เป็นองค์กรที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ”

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาและยกระดับให้ประชาชนมีรายได้อย่างพอเพียง อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีและอาชีพที่มั่นคง
  2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร  เพื่อการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตร  โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนา 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
  4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
  5. จัดให้มีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เยาวชน ประชาชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
  7. สนับสนุนให้ประชาชนใช้ครัวเรือนเป็นฐานการปฏิบัติการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชนเร่งรัด  ให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เด็กและเยาวชนประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดความสำนึกร่วมกันในการจัดการสิ่งแวดล้อม
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  เพื่อสนับสนุนและเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้แก่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของประชาชน

 

Share on Line
Share on Pinterest