thumbs
นายประนอม หล้าจู
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง
08-9561-6466

thumbs
นายสิงห์ทอง ดีคำ
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลบ่อหลวง
09-9385-0177

thumbs
นายมนตรี จูแวน
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลบ่อหลวง
06-1281-5194

thumbs
นายเกียรติยศ ไพศาลกระสินธุ์
เลขานุการ
09-7918-8594

thumbs
นายศรี แก้วคำมูล
ที่ปรึกษา
08-2232-1519

Share on Line
Share on Pinterest