thumbs
นายอนุชา ชัยวงศ์
ปลัด ทต.บ่อหลวง
08-2181-3252
thumbs
นางสาวพัทย์ชรินทร์ พรหมเสน
หัวหน้าสำนักปลัด
06-5472-1491
thumbs
นางสาวพิมพิชญา สานุวิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
06-1270-6868
thumbs
นายดลวัฒน์ เล็กศิริรัมย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
06-1273-0666
thumbs
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

thumbs
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Share on Line
Share on Pinterest