thumbs
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

thumbs
นางสาวศรินญาภรณ์ ใจตุ้ย
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

thumbs
นางสาวภัทราพร จูแวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายสุนทร รุนลา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

thumbs
นายพีรวัฒน์ กรกเย็น
คนงานประจำรถขยะ

thumbs
นายศันสนะ เกษมศรีคีรี
คนงานประจำรถขยะ

thumbs
นายนริศ จันทะอินทร์
พนักงานดับเพลิง

thumbs
นายชัยรัตน์ พรสมบูรณ์ศรี
คนงานทั่วไป

thumbs
นายนิคม แง่มจันทร์
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสาวภูษณิศา ตาสา
คนงานทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest