แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเทศบาลตำบลบ่อหลวง
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

Share on Line
Share on Pinterest