thumbs
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

thumbs
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

thumbs
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

thumbs
นางจีรนันท์ จันทะอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 1

thumbs
นางหนึ่งฤทัย กาโน
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 2

thumbs
นางอนงค์ เกี๋ยงพรหม
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 3

thumbs
นางสาวสุภัค มานา
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 8

thumbs
นางสาวธนพร นำมะ
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 6

thumbs
นางสาวศิริประภา อรรถวิภัชดี
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 5

thumbs
นางสิริภา ไพศาลกระสินธุ์
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 7

thumbs
นางสาวธัญลักษณ์ หล้าจู
ครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 4

thumbs
นางจุฑามาศ วงค์สิลา
ผู้ดูแลเด็ก หมู่ 1

thumbs
นางสาวรุ่งทิวา นิติธีรพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 2

thumbs
นางสาววาริน จูแวน
ผู้ดูแลเด็ก หมู่ 3

thumbs
นางกันยา ลี
ผู้ดูแลเด็ก หมู่ 10

thumbs
นางสาวนิดา
ผู้ดูแลเด็ก หมู่ 10

thumbs
นางเดือนฉาย ไชยชนะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 8

thumbs
นางสาววรรณา บุญปั๋น
ผู้ดูแลเด็ก หมู่ 6

thumbs
นางสาวอัมพวัน จันทร์ฝน
ผู้ดูแลเด็ก หมู่ 5

thumbs
นางสาวพฤดี ไพศาลวนาลี
ผู้ดูแลเด็ก หมู่ 7

thumbs
นางสาวกาญจนา จูแวน
ผู้ดูแลเด็ก หมู่ 1

Share on Line
Share on Pinterest