thumbs
นายอนุชา ชัยวงศ์
ปลัด ทต.บ่อหลวง
08-2181-3252
thumbs
นางสาวพัทย์ชรินทร์ พรหมเสน
หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

thumbs
นายวัชระ นาดี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

thumbs
นางสุนทรี ศรีจา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

thumbs
นายปฏิภาณ สุแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

thumbs
นางสาวคันธนา วงค์สุริยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

thumbs
นายสิทธิชัย ใจซื่อ
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

thumbs
นายชาติชาย เกษมศรีคีรี
นิติกรปฎิบัติการ

thumbs
นายวิบูลย์ เพียงพรทิพย์
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

thumbs
- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

thumbs
นางสาวเดือนนภา หนูสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวศุภลักษณ์ หล้าจู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายชัยยา จันทร์สุพัท
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

thumbs
นายอาทิตย์ ศรีอำพลดาวเรือง
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายสิทธิชัย กรกเย็น
พนักงานดับเพลิง

thumbs
นายพงศกร ธนันไชย
พนักงานดับเพลิง

thumbs
นายรุ่ง คำสา
คนงานทั่วไป

thumbs
นายทักษณุ ค้ำจุนสายชล
คนงานทั่วไป

thumbs
นางจินรัตตา คำสุข
แม่บ้าน

thumbs
นายสุรชาติ แง่มจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

Share on Line
Share on Pinterest