ชื่อ
: นางสาวพัทย์ชรินทร์ พรหมเสน
ตำแหน่ง
: หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์
: 06-5472-1491