ชื่อ
: นายอนุชา ชัยวงศ์
ตำแหน่ง
: ปลัด ทต.บ่อหลวง
โทรศัพท์
: 08-2181-3252