ชื่อ
: นายมนตรี จูแวน
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรี
ตำบลบ่อหลวง
06-1281-5194
โทรศัพท์
: