ชื่อ
: นายสิงห์ทอง ดีคำ
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรี
ตำบลบ่อหลวง
09-9385-0177
โทรศัพท์
: