ชื่อ
: นายประนอม หล้าจู
ตำแหน่ง
: นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง
08-9561-6466
โทรศัพท์
: