ชื่อ
: นายพลวัตร เถิมปิน
ตำแหน่ง
: สมาชิกเขต 1
0-9799-3545
โทรศัพท์
: