ชื่อ
: นายสมภพ พลตระกูลทรัพย์
ตำแหน่ง
: สมาชิกเขต 2
09-0467-0215
โทรศัพท์
: