ชื่อ
: นายพูลทวี ดีคำ
ตำแหน่ง
: สมาชิกเขต 2
08-6241-5994
โทรศัพท์
: