ชื่อ
: นางเดือนฉาย ไชยชนะ
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ 8
โทรศัพท์
: