ชื่อ
: นางกันยา ลี
ตำแหน่ง
: ผู้ดูแลเด็ก หมู่ 10
โทรศัพท์
: