การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
 
 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 

 

 
O3 อำนาจหน้าที่

 

 
O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

 

 
O5 ข้อมูลการติดต่อ
 
 
O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A

 

 
 
 
O9 Social Network

 

 
 
แผนการดำเนินงานประจำปี
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
 
 
O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 

 

 
 
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

 

 
 
 
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
 

 

 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
O17 E-Service
 

 

 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

 

 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 

 

 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 

 

 
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

 

 
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
 
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 

 

 
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 

 

 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

 

 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
 
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 
 

 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 

 

 
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

 
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
 

 

 
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
 

Share on Line
Share on Pinterest