การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง 
 

http://baulaung.go.th/public/texteditor/data/index/menu/252

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 

http://baulaung.go.th/public/person/data/chart/structure_id/5/menu/433

O3 อำนาจหน้าที่
 

http://baulaung.go.th/public/texteditor/data/index/menu/600

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/555/menu/290/catid/13/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/556/menu/290/catid/13/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/557/menu/290/catid/13/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/558/menu/290/catid/13/page/1

O5 ข้อมูลการติดต่อ
 

http://baulaung.go.th/public/texteditor/data/index/menu/641

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/index/menu/585

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/68/menu/685

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/index/menu/276/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 
 

http://baulaung.go.th/public/

 

http://baulaung.go.th/public/webboard/data/index/menu/329/

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
1.แสดง เมนูกระดานกระทู้ ถาม-ตอบ เป็นเมนูย่อยใน Menu Header การบริการ
2.แสดง Banner Menu กระดานกระทู้/สนทนา ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้ภาพปลัด

O9 Social Network
 

http://baulaung.go.th/public/

 

https://www.facebook.com/newbaulaung

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 
1.แสดง Banner link Facebook สีน้ำเงิน ที่หน้าแรกในตำแหน่ง ด้านล่างรูปอาคารสำนักงาน/ด้านขวาของแถบ Hot News
2.แสดง Facebook Fanpage ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า
(Page Footer)

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1754/menu/290/catid/16/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1753/menu/290/catid/16/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1752/menu/290/catid/16/page/1

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/571/menu/290/catid/19/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/570/menu/290/catid/19/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/569/menu/290/catid/19/page/1

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/573/menu/290/catid/34/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/572/menu/290/catid/34/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/570/menu/290/catid/19/page/1

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/index/menu/602

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/index/menu/621

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/index/menu/464

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/967/menu/625/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/965/menu/625/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/966/menu/625/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/964/menu/625/page/1

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1760/menu/666/catid/73/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1761/menu/666/catid/73/page/1

O17 E-Service
 

http://baulaung.go.th/public/

 

http://baulaung.go.th/public/contact/data/index/menu/509

 

https://www.facebook.com/newbaulaung

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
1.แสดง Banner ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)
2.แสดง Banner link Facebook สีน้ำเงิน ที่หน้าแรกในตำแหน่ง ด้านล่างรูปอาคารสำนักงาน/ด้านขวาของแถบ Hot News
3.แสดง Facebook Fanpage ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า
(Page Footer)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1762/menu/415/catid/74/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1763/menu/415/catid/74/page/1

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1766/menu/415/catid/76/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1767/menu/415/catid/76/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1768/menu/415/catid/76/page/1

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1770/menu/415/catid/76/page/1

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/280/menu/278/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1771/menu/278/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1772/menu/278/page/1

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/index/menu/278

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/index/menu/611

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1773/menu/290/catid/77/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1774/menu/290/catid/77/page/1

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1765/menu/643/catid/75/page/1

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1504/menu/673/page/1

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/72/menu/643

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1510/menu/673/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/1511/menu/673/page/1

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

http://baulaung.go.th/public/texteditor/data/index/menu/650

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

http://baulaung.go.th/public/

 

http://baulaung.go.th/public/complaint/data/index/menu/460/

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
1.แสดง เมนูร้องเรียนทุจริต เป็นเมนูย่อยใน Menu Header การบริการ
2.แสดง Banner Menu ร้องเรียนทุจริต ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/951/menu/666/catid/65/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/952/menu/666/catid/65/page/1

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 

http://baulaung.go.th/public/

  http://baulaung.go.th/public/webboard/data/listtopic/forum_id/5/menu/648
 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
1.แสดง Banner Menu ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/942/menu/666/catid/62/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/941/menu/666/catid/62/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/940/menu/666/catid/62/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/939/menu/666/catid/62/page/1

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 

http://baulaung.go.th/public/texteditor/data/index/menu/564

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/937/menu/666/catid/61/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/938/menu/666/catid/61/page/1

 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/943/menu/666/catid/63/page/1

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/datacategory/catid/64/menu/666

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/index/menu/661

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/923/menu/666/catid/57/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/924/menu/666/catid/57/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/922/menu/666/catid/57/page/1

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/933/menu/666/catid/59/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/932/menu/666/catid/59/page/1

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/934/menu/666/catid/60/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/936/menu/666/catid/60/page/1

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/955/menu/666/catid/58/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/954/menu/666/catid/58/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/953/menu/666/catid/58/page/1

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/957/menu/666/catid/67/page/1

 

http://baulaung.go.th/public/list/data/detail/id/956/menu/666/catid/67/page/1

Share on Line
Share on Pinterest