เทศบาลตำบลบ่อหลวง ขอขอบคุณ ท่านมนตรี จูแวน และท่านสิงห์ทอง ดีคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวงที่ได้บริจาคขนม และนม แก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว (ศูนย์ ci ทต.บ่อหลวง)

Share on Line
Share on Pinterest