ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ่อหลวง ตามมติที่ประชุม ศปก.ต.บ่อหลวง พร้อมด้วย รพ.ฮอด สสอ.ฮอด รพสต. อสม และฝ่ายปกครองในพื้นที่ตำบลบ่อหลวง ได้มีมติในที่ประชุม จัดตั้งศูนย์พักคอย ผู้ป่วยโควิดสีเขียว ณ เทศบาลตำบลบ่อหลวง ศูนย์ CI (community isolation)

Share on Line
Share on Pinterest