กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกพื้นที่ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงผู้ พิการ หมู่ที่ 4 บ้านนาฟอน จำนวน 4 ราย หมู่ที่ 8 บ้านกิ่วลม จำนวน 2 ราย รวม 6 ราย

Share on Line
Share on Pinterest