เทศบาลตำบลบ่อหลวง นำโดยกองคลังเทศบาลตำบลบ่อหลวงได้ลงพื้นที่สำรวจภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลบ่อหลวง

Share on Line
Share on Pinterest