40.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น-ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น-และสมาชิกสภาท้องถิ่น-พ.ศ.2547

Share on Line
Share on Pinterest