ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนขยะ เพื่อนำไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest