ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest