ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคชนิดแขนพับ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest